Hakkımızda

Anadolu Otizm Federasyonu merkezi Bursadır.
Kurucu üye dernekler
Mina Otizmle Yaşam Derneği
Yağmur Çocuklar Otizm Dayanışma Derneği
Kütahya Otizm Spor Kulübü ve Derneği
Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği (Zonguldak)
Erzurum Palandöken Otizm Derneği
Alkım Otizm Spor Kulübü ve Derneği (Mudanya)

Anadolu Otizm Federasyonu Tüzüğü

Madde 1 – Derneğin Adı: “ Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği ” dir.

Derneğinmerkezi İstanbul ’dur.

Dernek,yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmekİçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 -Dernek,Otizimlibireylerin,teşhis konulduğu andan itibaren öz bakımda dahil olmak üzere bütünkişisel gelişim olanaklarının sağlandığı,kendilerini birey olarak ifadeedebildiği,bağımsız olarak toplumsal yaşama katılmasının önündeki engellerinortadan kaldırıldığı,sosyal güvencesinin sağlandığı,bilimsel araştırmalarınçoğaldığı,ailelerin destek mekanizmalarının geliştirildiği,dışlanma veayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir yaşamın gerçekleştirilmesine katkıdabulunmak amacı ilekurulmuştur.

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi vegeliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panelgibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi içingerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçlarıdoğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi içinsağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekliizinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesiiçin ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayiişletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarınıdeğerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak vebunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşerimünasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernekfaaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacıngerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışındavakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekliizin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortakçalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi içingerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum veKuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamukurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecekgibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli krediihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikleraçmak,

15-Derneğinamacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğerderneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortakbir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacıngerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlüfaaliyette bulunmak,

17-SağlıkBakanlığı kuruluşları ile temasa geçerek erken tanı taraması ve çocuk sağlığıile ilgili tüm personelin otizm konusunda bilgilendirilmelerinisağlamak.Otizmli bireylerin sağlık kuruluşlarındaki her türlü sağlıkproblemlerini çözümlemek üzere çalışmalar yapmak,

18-Bubireylerin bireysel özelliklerine uygun eğitim ve öğretimi erken yaşlarda almalarınıtemin etmek,otizimli bireylerin kaynaştırma programı doğrultusunda normalokul,eğitim kurumlarında akranları çocuklarla birlikte eğitim almalarınısağlayarak,mümkün olan çabuklukta topluma kazandırılmalarını sağlamak,

19-Otizimlibireylerin geleceklerine ilişkin problemi çözmek,her türlü iş,sanat,spor veüretime katılımlarını sağlayacak okul,bakım yurdu ve yerleşim birimleriyaptırmak,

20-Otizimlibireylerin bedensel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak,topluma uyumlarınısağlamak amacıyla dinlenme yerleri,yaz kampları,kulüpler kurulmasını sağlamak,

21-Çalışmakonuları ile ilişkili kurumları,devletin ilgili birimlerini ve yerelyönetimleri bilgilendirerek,bu kurumların çalışmalarına,yeniyasa,yönetmelik,tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak rapor hazırlamak ,görüşoluşturmak ve bunları bu kurumlara iletmek.

22-Görevlitest ve değerlendirme,rehberlik ve özel eğitim personelinin otizm konusundabilgilendirilmelerini sağlamak,

23-İŞKUR ileyapılacak projelerde yer almak,eş paydaş projeler yapmak

24-Rehabilitasyonmerkezi açmak,

25-Etüdmerkezi açmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi vegeliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panelgibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi içingerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçlarıdoğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi içinsağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekliizinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesiiçin ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayiişletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarınıdeğerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak vebunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşerimünasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernekfaaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacıngerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışındavakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekliizin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortakçalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi içingerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum veKuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamukurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecekgibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli krediihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikleraçmak,

15-Derneğinamacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğerderneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortakbir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacıngerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlüfaaliyette bulunmak,

17-SağlıkBakanlığı kuruluşları ile temasa geçerek erken tanı taraması ve çocuk sağlığıile ilgili tüm personelin otizm konusunda bilgilendirilmelerinisağlamak.Otizmli bireylerin sağlık kuruluşlarındaki her türlü sağlıkproblemlerini çözümlemek üzere çalışmalar yapmak,

18-Bubireylerin bireysel özelliklerine uygun eğitim ve öğretimi erken yaşlarda almalarınıtemin etmek,otizimli bireylerin kaynaştırma programı doğrultusunda normalokul,eğitim kurumlarında akranları çocuklarla birlikte eğitim almalarınısağlayarak,mümkün olan çabuklukta topluma kazandırılmalarını sağlamak,

19-Otizimlibireylerin geleceklerine ilişkin problemi çözmek,her türlü iş,sanat,spor veüretime katılımlarını sağlayacak okul,bakım yurdu ve yerleşim birimleriyaptırmak,

20-Otizimlibireylerin bedensel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak,topluma uyumlarınısağlamak amacıyla dinlenme yerleri,yaz kampları,kulüpler kurulmasını sağlamak,

21-Çalışmakonuları ile ilişkili kurumları,devletin ilgili birimlerini ve yerelyönetimleri bilgilendirerek,bu kurumların çalışmalarına,yeniyasa,yönetmelik,tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak rapor hazırlamak ,görüşoluşturmak ve bunları bu kurumlara iletmek.

22-Görevlitest ve değerlendirme,rehberlik ve özel eğitim personelinin otizm konusundabilgilendirilmelerini sağlamak,

23-İŞKUR ileyapılacak projelerde yer almak,eş paydaş projeler yapmak

24-Rehabilitasyonmerkezi açmak,

25-Etüdmerkezi açmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

5

İletişim

 

( Karaman Dernekler Yerleşkesi) Tuna Cd.Akasya Sk.N.1 Ofis-83 Nilüfer / Bursa

0 800 555 22, 0 800 667 27

bilgi@anofed.org

Hakkımızda

Engelli bireylerin ihtiyaç duydukları alanda gelişimlerini desteklemek, toplumda yaşamın gerektirdiği rol ve görevleri yerine getirebilmelerini sağlamak, toplumla kaynaşmalarını sağlamak.

Site Haritası

  • Hakkımızda
  • Okulumuz
  • Bizden Haberler
  • Etkinliklerimiz
  • İletişim

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin

Anadolu Otizm Federasyonu

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Anadolu Otizm Federasyonu sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.